Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Laurka dla Biblioteki

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego „Laurka dla Biblioteki”

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 • 2
 1. Temat konkursu: „Laurka dla Biblioteki”
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej laurką dla Biblioteki
 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Tychy ul. Zaręby 31a,

tel. 32 219-73-75; e-mail: filia12@mbp.tychy.pl

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 2. Praca może być wykonana na dowolnym formacie papieru dowolną płaską lub przestrzenną techniką malarską, rysunkową, kolażu, origami itp. Praca może, ale nie musi zawierać życzeń dla Biblioteki. Nie dopuszcza się prac stworzonych za pomocą technik komputerowych (grafika komputerowa,  wydruki komputerowe, kolorowanki, itp.), zastrzeżenie to nie dotyczy jedynie tekstu życzeń, które mogą być wydrukowane.
 3. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).   
 4. Zgłoszone do niniejszego konkursu prace nie mogą brać udziału w innych konkursach plastycznych.
 5. Uczestnik konkursu może swoją pracę przekazać osobiście lub listownie na adres:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy ul. Zaręby 31a z dopiskiem „Konkurs”.

 1. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 17 września 2021 roku (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).
 2. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ocenie podlegać będą:

-    plastyczna interpretacja tematu

-    samodzielność wykonania

-    estetyka wykonania.

 1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 2. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych:

-    do lat 6

-    7-10 lat

-    11-14 lat

-    15-18 lat

-    powyżej 18 lat

Decyzja jury jest niepodważalna.

Jury dokona również wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w październiku w siedzibie Filii nr 12 MBP Tychy przy ul. Zaręby 31a.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie powiadomieni o terminie wręczenia nagród.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udział w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji, w przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny dziecka. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 4. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 5. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Laurka dla Biblioteki”

 

„Laurka dla Biblioteki”

Imię i nazwisko

autora pracy

Wiek

Imię i nazwisko

opiekuna prawnego

niepełnoletniego autora pracy

Numer karty bibliotecznej

czytelnika

Telefon

Email

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Laurka dla Biblioteki”

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Laurka dla Biblioteki” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na udział w konkursie:

Wyrażam zgodę na udział  .................................................................................................. * w w/w konkursie.

*imię i nazwisko autora pracy

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji.

........................................................................................

 data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

 lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat konkursowy