W Tychach jest pięknie - konkurs fotograficzny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN

XIV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„W TYCHACH JEST PIĘKNIE”
pod hasłem: „Tychy świątecznie”

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

 • 2

Tytuł XIV edycji konkursu: „Tychy świątecznie”

Temat konkursu: W tym roku wyjątkowo chcemy podejrzeć Tychy w odświętnej szacie. Fotografujemy wszystko co pozwala poczuć świąteczny klimat w mieście: bożonarodzeniowe dekoracje, choinki, iluminacje, oświetlenie. Jak zawsze może być niebanalnie i oryginalnie. Zdjęcie należy zrobić w Tychach.

 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac:
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 1. Piłsudskiego 16

43-100 Tychy

tel. 32 438 04 70

e-mail:czytelnia@mbp.tychy.pl   

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii.
 2. Do konkursu dopuszcza się dowolną liczbę zdjęć o wymiarach 20 cm x 30 cm.
 3. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe: telefon, e-mail, ewentualnie tytuł zdjęcia. W przypadku uczestnika niepełnoletniego należy podać dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, Czytelnia Biblioteki Głównej, 43-100 Tychy,
  Piłsudskiego 16, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 20 stycznia 2023 roku.
 6. Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Tychach.
 7. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną
  przyznane nagrody rzeczowe.
 8. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • 7 – 13 lat
 • 14 – 20 lat
 • powyżej 20 lat
 1. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom odbędzie się 31 stycznia 2023 roku.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste
  wręczenie nagród.
 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikację na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wymaganych zgód, będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie ich wraz ze składanymi pracami.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego wymaganych zgód, będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie ich wraz ze składanymi pracami.
 3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs  na własność MBP Tychy.
 4. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie” 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na udział w konkursie:

Wyrażam zgodę na udział  .................................................................................................. * w w/w konkursie.

*imię i nazwisko autora pracy

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji MBP Tychy.

 

 

 

.......................................................................................

data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu  

lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy

Galeria


 • Powiększ zdjęcie W Tychach jest pięnie - konkurs fotograficzny